"صنايع ارتباطی آوا" در وندورليست "شركت خطوط لوله و مخابرات نفت" قرار گرفت

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1391 دسته بندی: گواهینامه ها و مجوزها کد خبر: 91111213119

در بازدیدی كه توسط  اداره ی مهندسی توسعه ساخت و منابع كالای شركت خطوط لوله و مخابرات نفت  ازبخش های تولیدی و تحقیقاتی صنایع ارتباطی آوا صورت پذیرفت، مجوز لازم جهت قرار گیری در وندورلیست صادر و مجوز مربوطه به مدیران مناطق  یازده گانه ی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ابلاغ گردید.

در این نامه جناب آقای مدنی زادگان، مدیر تداركات و خدمات كالا به مدیران مناطق مذكور ابلاغ نمودند كه شركت صنایع ارتباطی آوا به عنوان تولید كننده مراكز تلفن نسل جدید، توسط اداره مهندسی توسعه ی ساخت و منابع كالا مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.


همچنین در این نامه درخواست گردیده است كه از توانمندی های این شركت استفاده به عمل آید.


چاپ